وقتی سخنان ایشون رو میخونم که از تنهایشون میگن، قلبم به درد میاد. فقط میتونم بگم حکیم ارد بزرگ دوستت داریم و همیشه در کنارت خواهیم ماند. gOOL