[rtl]پاکتـــ ـرین آدم هم ، دشمنان بسیـــار دارد .  حکیم ارد بزرگ[/rtl]