مردم افغانستان ظلم میبینند چون نمی توانند قواعد خاص خود را داشته باشند .

آنها رنج میکشند و برای رهایی باید خود را تعقییر دهند .

و کار این هنرمند و ساخت مجسمه احمدشاه مسعود و حکیم ارد بزرگ شروع این تعقیر است .