از همین جا از این سه استاد عزیز خانم ها
یاسمین آتشی و عاطفه معصومی و آزاده روشنی تشکر می کنم
چون باعث شده اند ما از حکیم ارد بزرگ بیشتر بدانیم
و در فضای داستان با او همراه باشیم .    0=\0-= 0-0986KHULJ 00890P