روح همه در گذشتگان بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران شاد و یادشان پاینده باد