خبرنگاران  آزاده ، پیشتازان رشد هر سرزمین هستند.  حکیم ارد بزرگ