دختر پاک ، پریزاد خانه است. حکیم ارد بزرگ
دختر مهربان ، خوشبختی بی پایان پدر و مادر است. حکیم ارد بزرگ