تمجید حکیم ارد بزرگ از کار دلیرانه عبدالعلی صفاپور