ولی نکویی و جعفر قبادی دو شخصیت شایسته شرکت هواپیمایی آسمان