نوای ساز استاد محمد حسین شبیری و استاد ولی قنبری در محضر حکیم ارد بزرگ