یادمه وقتی حکیم و فیلسوف بزرگ این متن را منتشر کردند برخی از آدمهای ساده اندیش در این ور و آن ور می گفتن حکیم ارد بزرگ در مورد نسبت دادن مخالفین ایران در پاکستان به عربستان زیاده روی کرده اند! اما همین امروز (25 فروردین 1395) ولیعهد سابق عربستان فاش کرد هزاران تن سلاح مرگبار و تروریستی در اختیار دشمنان ایران در پاکستان قرار داده اند متن خبر را بخوانید و خود قضاوت کنید :